Opgave

De provincie Utrecht groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenwichtig en volwaardig meenemen. Zo dragen we al in meer dan vijftig groene programma's met elkaar zorg voor cultureel erfgoed, creëren we meer groen en water en worden groenvoorzieningen makkelijk bereikbaar voor iedereen. Samen zorgen we voor een gezonde leefomgeving en verduurzaming van de provincie Utrecht.

Doelstelling

De provinciale omgevingsvisie positioneert groen in alle ruimtelijke opgaven, helpt grip te krijgen op financiering en stimuleert een integrale aanpak. Groen Groeit Mee is de overkoepelende provinciale groene opgave. Hierin komen de programma’s samen die groen ontwikkelen in samenhang met andere ruimtevragers zoals wonen, werken, mobiliteit en energie.

Groen Groeit Mee pleit niet alleen voor méér groen, maar ook voor béter groen: groen dat bekender is, diverser en makkelijk toegankelijk. Cultuurhistorie en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groen Groeit Mee verbindt de groene programma’s en draagt bij aan herkenbaar erfgoed en cultuur.

Wat is groen?

We hebben ‘groen’ in vijf groene waarden gedeeld:

 1. Toegankelijk groen
  Iedere inwoner heeft toegang tot landschappen met een kwaliteit die aansluit bij recreatieve wensen en behoeften.
 2. Duurzame landbouw
  De agrarische sector is rendabel en werkt volgens de principes van kringlooplandbouw en natuurinclusief.
 3. Veerkrachtige natuur
  De natuur heeft een rijke biodiversiteit en is veerkrachtig.
 4. Beleefbaar landschap
  Het landschap is levend en beleefbaar, en draagt bij aan herkenbaar erfgoed en cultuur.
 5. Zichtbaar water
  Een robuust en zichtbaar watersysteem als drager van gezond stedelijk leven, natuur en landbouw.

Opgaven in beeld

In het rapport Groen Groeit Mee, Opgaven in beeld zijn de opgaven voor landschap, water en groen van de U10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier waterschappen samengebracht. De inventarisatie is daarbij onderverdeeld in dertien zogeheten legenda-eenheden.

Financiering van Groen Groeit Mee

Een van de grote vragen van Groen Groeit Mee is de financiering van de groene ambities: wie gaat dat betalen en vanuit welke financieringsbronnen? Hoewel het maatschappelijk belang van groen breed wordt onderschreven, blijft het vinden van financiële middelen voor investeren in en beheren van groen een grote opgave. 

Dit onderzoek biedt inzicht in de mogelijke financieringsvormen, bronnen en uitvoeringsinstrumentarium om de groene ambities van het programma GGM te realiseren.

Context

Een gezonde leefomgeving, dat is het doel van de Metropoolregio Utrecht. Het is een van de meest competitieve regio's van de Europese Unie vanwege de aantrekkelijke leefomgeving. Het groen in Utrecht is hier voor een groot deel verantwoordelijk voor, het zorgt voor een gezonde regio en aantrekkingskracht. 

Om dit te behouden, wordt er in de regio Utrecht zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd, liefst via herontwikkeling en transformatie. Binnenstedelijke ontwikkeling zorgt dat we het omliggende landschap sparen, maar vraagt wel meer aandacht voor de kwaliteit van recreatie en groen in de directe omgeving van steden en dorpen. Groen Groeit Mee is daarom een van de onderwerpen dat terugkomt in het ‘Utrechts Aanbod’ dat 33 gemeenten in Midden-Nederland samen met de provincie Utrecht, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in 2021 opstelden voor het destijds nieuwe kabinet.