Werkatelier Handreiking

De provincie heeft de ambities van Groen Groeit Mee vastgelegd in artikel 9.13 van de Interim Omgevingsverordening voor uitbreidingslocaties voor woningbouw. Maar wat houden ‘een evenwichtige verhouding’ en ‘in samenhang ontwikkelen’ concreet en meetbaar in? Daar reikt de handreiking ‘Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee’ handvatten voor aan. Anne-Mette Andersen van AMLandskab verzorgde de pitch voorafgaand aan het werkatelier over dit instrument.

De Schijf van vijf

De Schijf van vijf van de provincie Utrecht bestaat uit: biodiversiteit, bereikbaarheid, waterbalans, de gezonde mens en identiteit. Door bij de ontwikkeling van het ‘groen’ deze aspecten mee te nemen, kun je tijdens de ontwerpfase zorgen voor een meervoudige waardecreatie in nieuwe woongebieden. Ook besteedt de Handreiking aandacht aan ‘De groene schakel theorie’. Deze theorie legt de relatie van de bestaande stad via het nieuwe woongebied met het omringende landschap. Het gaat daarbij om vijf schakels: voordeurgroen, buurtgroen, wijkgroen, raamwerkgroen en landschap. Wil iedereen het landschap vanuit het eigen huis kunnen bereiken en in een doorlopende structuur aankomen, moet iedere schakel met elkaar verbonden zijn. De handreiking biedt als extra handvat een stappenplan waarmee projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers proactief plannen kunnen maken voor nieuwe woningbouwlocaties.

Tekst gaat verder onder foto

Anne-Mette Andersen presenteert voor de groep van haar werkatelier

Na de toelichting op de concept-Handreiking door Anne-Mette Andersen, werd in groepen gewerkt aan twee hoofdvragen.

Vraag 1: Wie betrek je nu en wie zou je moeten betrekken om de ‘Schijf van vijf’ te borgen?

Vroegtijdig in co-creatie de criteria van een woongebied opstellen, levert een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat op en bespaart uiteindelijk ook tijd en geld. En hoewel er enorme verschillen zijn in wie nu waarbij betrokken wordt, is iedereen het erover eens dat het veel breder moet. Dus inclusief partijen zoals de GGD, LTO, en kennisdragers van bijvoorbeeld Klimaatadaptatie. Maar ook met bijvoorbeeld kinderen, ProRail, Fietsersbond en landschapsarchitecten.

Vraag 2: Volstaat de definitie van ‘groen’ in de Handreiking?

Als we spreken over de ontwikkeling van 500 m2 regionaal groen per woning, gaat het dan om groen in fysieke verbinding met het woongebied of kan dat ook op een afstand van bijvoorbeeld 5 kilometer? Beiden blijken wenselijk te zijn maar een fysieke verbinding is sowieso belangrijk. Daarbij vragen kleine landschapselementen en beleefbaar en toegankelijk cultuurlandschap ook aandacht.

Het gebrek aan financiën voor beheer, en daarmee een potentieel verdienmodel voor het agrarisch gebied dat getransformeerd wordt, blijkt een heikel punt. Ook de strakke rode contour wordt als obstakel ervaren.

Tekst gaat verder onder foto

Anne-Mette Andersen presenteert voor de groep van haar werkatelier

Hoe gaan we verder met de Handreiking?

De uitkomsten van het werkatelier worden meegenomen in de volgende conceptversie van de handreiking. Na nog een aantal bespreekrondes met deskundigen en toekomstige gebruikers, leggen wij in februari 2023 de handreiking ter vaststelling voor aan Gedeputeerde Staten. Na vaststelling delen wij de publicatie met gemeenten en andere belanghebbenden.