Groen Groeit Mee Catalogus met gesprekskaarten

Het programma Groen Groeit Mee werkt aan het mogelijk maken van een groene en gezonde groei van de regio. De toename van woningen vraagt om extra investeringen in groen, landschap en water en het slechten van barrières voor fietsers en voetgangers. Om de Groen Groeit Mee opgaven, gekoppeld aan de woningbouw, te concretiseren en hier invulling aan te geven, stelden we een Groen Groeit Mee Catalogus met gesprekskaarten op. 

Wil je een exemplaar van de Groen Groeit Mee Catalogus ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@groengroeitmee.nl

Doel en status gesprekskaarten uit de catalogus

De Groen Groeit Mee Catalogus met gesprekskaarten is een ambtelijk werkdocument. Het is bedoeld ter inspiratie voor integrale ruimtelijke planvorming. Het biedt inzicht in potentiële groenblauwe ontwikkelingen die meegroeien met de verstedelijking in de provincie Utrecht. Deze catalogus legt een beeldende basis voor het gesprek en de benodigde lobby met het oog op de realisatie van Groen Groeit Mee. 

De voorstellen in tekst en beeld en de kostenramingen zijn indicatief en vragen om nadere uitwerking met gebiedspartijen. 

Hoe is de catalogus tot stand gekomen?

Via ontwerpend onderzoek is een eerste verkenning uitgevoerd om de opgave van Groen Groeit Mee verder te concretiseren en te verbinden met de verstedelijkingsopgave van de regio’s U10, Regio Amersfoort en de Utrechtse gemeenten van de Regio Foodvalley. Dit gebeurde op basis van beschikbare documentatie en (provincial en regionale) visies. Ook zijn hier kostenramingen aan verbonden. In dit proces is afstemming geweest met vertegenwoordigers van de regio's, de waterschappen en de provincie Utrecht.

Wat zijn de vervolgstappen? Hoe gaan we hiermee verder?

De huidige versie van de catalogus vormt nadrukkelijk een start om het gesprek verder op gang te brengen. De komende periode bekijken we samen met individuele gemeenten en andere betrokken gebiedspartijen hoe we de catalogus verder kunnen optimaliseren en verbeteren.

 

Wil je een exemplaar van de Groen Groeit Mee Catalogus ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@groengroeitmee.nl