Voorbeeldgebied De Roode Haan

De Roode Haan ligt aan de Slaperdijk, ten zuiden van de A12 en tussen Veenendaal en de Utrechtse Heuvelrug in. De oppervlakte naast de stadsrand van Veenendaal is zo’n 160 hectare. De kern van het gebied is een oud verdedigingswerk in de Grebbelinie aan het Valleikanaal.

Het gebied de Roode Haan zou een mooie rol kunnen gaan spelen als toegankelijk recreatief uitloopgebied voor inwoners van Ede, Veenendaal en de kleinere plattelandskernen. Dat is van groot belang om prettig te kunnen wonen, zeker gezien de verdere verdichting van de kern van Veenendaal voor de grote woningbouwopgave die er ligt. Dit vraagt wel om verbeteringen in de recreatieve structuur van De Roode Haan. Met die verbeteringen kan het gebied onder andere ruimte bieden voor buurtommetjes en kan het zorgen voor aansluiting op al bestaande recreatieve verbindingen en het landschap rond Veenendaal. Tegelijkertijd kunnen die verbeteringen de landschappelijke kwaliteit vergroten, inclusief natuurontwikkeling, groenblauwe verbindingen en het beleefbaar maken van de cultuurhistorie van de Grebbelinie. Bovendien kan het van betekenis zijn voor andere maatschappelijk actuele opgaven, zoals de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Het antwoord op de vraag of en hoe de ontwikkelingen in de Roode Haan een bijdrage leveren aan al die genoemde opgaven, is onderwerp van een nog op te stellen plan van aanpak voor dit Groen Groeit Mee voorbeeldgebied.

Nabij de Roode Haan is onlangs al landschapspark De Turfweide in Veenendaal ingericht, wat een rijkdom aan kansen zichtbaar maakt. Dit nieuwe stukje landschapsontwikkeling van 3,5 hectare werd voorheen verpacht voor het verbouwen van maïs. Nu gaan natuur en recreatie hand in hand: groen-blauwe natuurontwikkeling inclusief een wandelroute en een uitkijkpunt. Legakkers, watergangen en gevarieerd grasland laten zien hoe het landschap er in de zestiende eeuw uitzag.

Gemeente Veenendaal gaat aan de slag met een plan van aanpak voor voorbeeldgebied De Roode Haan, in nauwe samenwerking met de buurgemeenten, provincie Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe. Uiteraard worden ook de belanghebbenden in het gebied, waaronder de grondeigenaren, betrokken.