Rijke oogst en waardevol gesprek tijdens eerste bijeenkomst Kromme Rijn Linie Landschap

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist zijn in het Kromme Rijn Linie Landschap een gebiedsgerichte samenwerking gestart. Tijdens een eerste gebiedsbijeenkomst op donderdag 15 februari 2024 maakte een brede en gemengde groep betrokkenen organisaties en belangengroepen hun doelen en belangen voor en in het gebied kenbaar. Dit leverde een rijke oogst en een waardevol gesprek op.

De gebiedsgerichte samenwerking in het Kromme Rijn Linie Landschap moet eind 2024 leiden tot een ontwikkelperspectief met een uitvoeringsagenda voor de komende tien jaar. In het ontwikkelperspectief beschrijven de gebiedspartners, samen met de gebruikers van het Kromme Rijn Linie Landschap, welke mogelijkheden zij zien voor de ontwikkeling van het gebied. Denk aan het aanleggen van nieuw bos, wandel- en fietsbruggen en extra landschapselementen zoals heggen en poelen. We leggen daarin nadrukkelijk de verbinding met andere opgaven zoals het vasthouden van water voor klimaatadaptatie en ontwikkelingen in de landbouw. Daarmee sluit het ontwikkelperspectief aan bij het Utrechts Programma voor het Landelijk Gebied. De bijeenkomst van 15 februari 2024 was een eerste stap in dit proces.

De tekst gaat verder onder de foto

Deelnemers brengen doelen en belangen in kaart via post-its

Grote opgaven in een kansrijk gebied

Hilde de Groot, wethouder van één van gebiedspartners gemeente Bunnik, en projectmanager Hilco van der Wal heetten de genodigden welkom. Zij onderstreepten het belang om de kracht en waarde van dit gebied te versterken, zeker in het licht van de verdergaande verstedelijking in de kernen in en om het Kromme Rijn Linie Landschap.

Goede combinaties, spanningen en tegenstellingen

Tijdens het gesprek over alle doelen en belangen die een rol spelen in het gebied, werd al snel duidelijk dat veel belangen heel goed te combineren zijn. Denk aan waterbergen en natuur. Tegelijk is de ruimte in het gebied beperkt en daarmee kwamen ook tegenstellingen en spanningen op tafel. Bijvoorbeeld tussen de toename van recreatie en de natuurwaarden.

De tekst gaat verder onder de foto

Robert Graat van Staatsbosbeheer spreekt vanaf een spreekwoordelijke zeepkist de groep genodigden toe
Robert Graat van Staatsbosbeheer spreekt de groep genodigden toe vanaf de spreekwoordelijke zeepkist.

Op de 'zeepkist'

Het slot van de bijeenkomst bood genodigden de ruimte om op de spreekwoordelijke zeepkist te klimmen en een initiatief uit het gebied te delen met de groep. Met bijdragen van Robert Graat (Staatsbosbeheer), Bram Eigenhuis (Land van Ons), Wim Verheugt (Werkgroep Kromme Rijn Corridor) en Patrick Greeven (IVN De Bilt) eindigde de bijeenkomst vol inspiratie en aanknopingspunten voor het vervolg. Eén van de deelnemers vatte het samen met de uitspraak: “Verbindt de mens met het landschap, de landbouw en de natuur. En weer terug: verbindt de natuur met de landbouw, het landschap en de mens. Wanneer je dit doet komt het gebied meer tot leven!”

Vervolg van het proces

De komende periode gaan we op basis van de gemaakte gebiedsanalyse en de verzamelde input tijdens de bijeenkomst van 15 februari aan de slag om een ontwikkelperspectief te maken. Wil je ook betrokken worden? Heb je ideeën, een initiatief of wil je graag meedenken? Laat dat weten via krommerijnlinielandschap@utrecht.nl.