Handreiking Nieuwe Woongebieden: instrument voor het evenwichtig laten meegroeien van groen

De provinciale omgevingsverordening schrijft voor dat ‘groen evenwichtig moet meegroeien met de woningbouw’ bij uitleglocaties boven de vijftig woningen. Om gemeenten en projectontwikkelaars te helpen bij de invulling van die voorwaarde, ontwikkelde de provincie Utrecht de Handreiking Nieuwe Woongebieden. Op 4 juli 2023 stelde Gedeputeerde Staten het document vast. De Handreiking Nieuwe Woongebieden bevat handvatten, instrumenten en een stappenplan om tot de juiste criteria en plannen te komen. We gebruiken 2023 als oefenjaar om met deze handreiking te werken.

De Handreiking geeft twee handvatten om te komen tot multifunctioneel, samenhangend en toegankelijk groen voor mens, plant en dier: De Schijf van vijf van de provincie Utrecht’ en ‘De Groene schakeltheorie’.

In de Schijf van vijf van de provincie Utrecht staan vijf aspecten centraal: biodiversiteit, toegankelijkheid, waterbalans, de gezonde mens en identiteit. Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van multifunctioneel groen in nieuwe woongebieden binnen de provincie Utrecht. Alle vijf de aspecten moeten terugkomen in de plannen die gemaakt worden.

De Groene Schakeltheorie gaat uit van verschillende schakels van groen: ‘hoogbouwgroen’, ‘voordeurgroen’, ‘buurtgroen’, ‘wijkgroen’, ‘raamwerkgroen’ en ‘landschap’. Naast een samenhangend systeem van water en groen zorgt dit handvat er óók voor dat de inrichting van elke schakel van groen ingericht wordt op een manier die aansluit bij zijn schaal en zijn gebruikers. Daarnaast moet elke groenschakel aan een andere groenschakel verbonden zijn om enerzijds het landschap te kunnen bereiken vanuit je huis en om anderzijds watersystemen en ecologische verbindingen een doorlopende structuur te bieden van woning naar landschap.

Co-creatie als basis

Het Groen Groeit Mee Pact is door veel verschillende partijen ondertekend. Dat maakte het vanzelfsprekend om de Handreiking in co-creatie uit te werken. Niet alleen met de ondertekenaars van de Pact, ook

projectontwikkelaars, agrarische organisaties, bewonersorganisaties met hart voor ‘groen’, stedenbouwkundigen en gebiedsmanagers van de gemeenten zijn actief betrokken.

Oefenjaar 2023

De Handreiking Nieuwe Woongebieden werkt toe naar een samenhangend, robuust en veerkrachtig systeem van groen en water dat goed toegankelijk is voor alle vormen van recreatief gebruik. Groen Groeit Mee  gebruikt 2023 als oefenjaar om te onderzoeken of de handreiking werkbaar is en waar verbeteringen wenselijk zijn. Eind 2023 volgt een evaluatie om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn, en zo ja welke.