Groen Groeit Mee focust op concrete resultaten in 2023 en 2024

In de afgelopen twee jaar heeft het programma Groen Groeit Mee ingezet op het verkennen van de opgave en de huidige veelzijdigheid van activiteiten op deze opgave. We brachten belangrijke stakeholders en organisaties in kaart en verkenden bekostigingsmogelijkheden. De opgedane inzichten geven een stevige basis voor de vervolgstrategie om tot het versnellen van onze ambitie te komen. Onze strategie voor de komende jaren (2023 en 2024) is inzetten op het bereiken van concrete resultaten. Daarmee tonen we aan zowel de Pactpartners als de – nog niet – aangehaakte publieke en private omgevingspartijen de meerwaarde van Groen Groeit Mee.

In het Groen Groeit Mee Jaarplan 2023-2024 lichten we onze keuzes toe en concretiseren die vervolgens door tussenresultaten (2023) en eindresultaten (2024) te formuleren.

We concentreren ons de komende twee jaar op:

  1. Samen verantwoordelijk voor prioritering en positionering
  2. Groene gebiedsontwikkeling

  3. Bekostiging op orde

  4. Doorontwikkelen programmamanagement en communicatie

Onderaan deze pagina vind je de link naar het volledige Groen Groeit Mee Jaarplan 2023-2024 en de visuele samenvatting ervan.

Samen verantwoordelijk voor prioritering en positionering

Alleen door samen te werken aan prioritering en positionering zorgen we ervoor dat groen een plaats krijgt in programma’s en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij versterken we de unieke samenwerking tussen de 39 partijen van het Pact (ook in verantwoordelijkheid, eigenaarschap en bekostiging), zodat we dit effectief en efficiënt kunnen bereiken. Om programmamanagers en ruimtelijke ontwikkelaars te ondersteunen bij het plaatsen van groen in hun programma’s en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, bieden we concrete ervaringen en kansen voor groene gebiedsontwikkeling, naast een goede bekostigingsstrategie en een groenfonds om samen aan de slag te gaan.

Groene gebiedsontwikkeling

Met concrete groene gebiedsontwikkeling in voorbeeldgebieden en uitlegtestlocaties zal Groen Groeit Mee aantonen wat de meerwaarde daarvan is. Concrete resultaten leiden tot meer interesse en nieuwe projecten. Daarnaast maakt een goede bekostigingsstrategie met de bijbehorende instrumenten de benodigde inzet concreet en de meerwaarde van groen tastbaar. Dit zal ook de investeringscapaciteit voor (recreatief) groen vergroten en de betrokkenheid van meer stakeholders mogelijk maken.

Bekostiging op orde

Tastbare resultaten in de voorbeeldgebieden, inclusief een toepasbare bekostigingsstrategie, leiden tot zicht op dekking van de Groen Groeit Mee-opgaven (bekostiging op orde). Deze is nodig om groen volwaardig te kunnen te positioneren als integraal onderdeel van ruimtelijke vraagstukken, waarbij Groen Groeit Mee ook iets te bieden heeft.

Doorontwikkelen programmamanagement en communicatie

De samenwerking van Groen Groeit Meeis uniek: verschillende organisaties en partijen werken op diverse wijzen samen. Daarom zijn een robuust programmamanagement en heldere communicatie essentieel. In de afgelopen jaren is voor het programmamanagement en de communicatie het fundament gelegd. Nu er meer focus komt op het daadwerkelijk realiseren van de subdoelen en – onderdeel daarvan – concrete resultaten bij de groene gebiedsontwikkeling hoort daar een passende invulling van het programmamanagement bij. Tevens is een concrete invulling van actieve betrokkenheid van de omgevingspartijen bij de concrete groene gebiedsopgaven (participatie) en toepassing van doelgerichte communicatiemiddelen nu aan de orde.

Halfjaarlijkse evaluatie

We voeren eem halfjaarlijks evaluatie uit om op basis daarvan voorstellen tot bijsturing te doen aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers van Groen Groeit Mee.